Members Login
Post Info TOPIC: Laos is going ahead
Anonymous

Date:
Laos is going ahead
Permalink   


ຄວາມຈີງ ປະເທດລາວສາມາດກ້າວໄປສຸ່ຄວາມຈະເລີນໄດ້ດັ່ງປະເທດອື່ນໆ ເຊັ່ນການ ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າ: ຢາກ ກ້າວໄປສຸ່ບໍ? ແນ່ນອນຄຳຕອບຂອງທຸກຄົນຕ້ອງແມ່ນ ( ຢາກ ) ກ່ອນຈະເວົ້າໄປ ຫລາຍກ່ວານີ້ອາດມີ ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກໍ່ມີ; ເລື່ອງຂອງເລື່ອງກໍ່ຄື ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈເທົ່ານັ້ນ ຄວາມເຂົ້າໃຈມີຄື: (ໃຈຮັກ, ໃຈກ້ວາງ, ໃຈຍາວແລະໃຈເອື້ອເຝື້ອ ).ໃນປະເທດລາວຍ້ອນມີສົງຄາມຫລາຍແລະຢືດເຍືອຍາວນານອັນເປັນບໍ ເກີດໃນຄວາມຢ້ານກົວ ເປັນຕົ້ນທາງດ້ານຈິດໃຈ ສີ່ງນີ້ເລີຍກາຍມາເປັນຄວາມສີ້ນເຄີຍຂອງການເຫັນແກ່ ຕົວແລະອີກຢ່າງໜື່ງທີ່ພວກ ເຮົາໄດ້ຍີນຕລອດ ( ລາວຕາຍຍ້ອນກຽດ ) ຄຳເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ຍ້ອນຄວາມສີ້ນເຄີຍ ເຊັ່ນການ ອັນມາຈາກເວລາທີ່ສັ່ນຂອງແຕ່ລະຍຸກສະໃໜອັນເປັນຕໍ່ເນື່ອງຂອງສົງຄາມ.

ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກປະຕິວັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ສາມາດປົກຄອງ ໄດ້ເປັນເວລາຫລາຍກ່ວາທຸກໆ ສະໄໜແລະຍັງເປັນພັກດ່ຽວຕລອດ 45 ປີ ຊື່ງນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ມາ, ນີ້ແຫລະທີ່ບົ່ງບອກເຖີງການ ສະຫົງບສົງຄາມຢູ່ໃນຜື່ນແຜ່ດີນລາວທີ່ແທ້ຈີງແລະຕລອດໄປ ຫາກຮູ້ຈັກ ວິທີບໍລິຫານແລະຮັບຮອງເອົາສີ່ງທີ່ດີໆ ເຂົ້າມາປັບປຸງແກ້ໄຂໃນປະເທດໂດຍການລະມັດລະວັງການເປັນ ຕໍ່ ຫລືຕົກເປັນບຽງລັ່ງແລະຫົວເມືອງຂື້ນບໍວ່າທາງດ້ານການເມືອງຫລືທາງດ້ານເສດຖະກິດ.

ດ້ວຍຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຕໍ່ປະເທດລາວໃນປັດຈຸບັນ ເຫັນໄດ້ວ່າ ການທີ່ຈະປັບປຸງໃຫ້ປະເທດກາຍມາສຸ່ ລະບົບທີ່ທັນສະໄໜແລະກ້າວທີ່ຈະໄປສຸ່ຄວາມຈະເລີນມີຄວາມງ່າຍໃດພໍສົມຄວນ ເພາະມີພັກດ່ຽວໃນ ການນຳພາປະເທດ ຈາກນີ້ກໍ່ຄືການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດ ໃຫ້ກາຍເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງປະຊາຊົນແລະຊາວໂລກ, ໃນເວລາ ທີ່ຜ່ານມາສາມາດປັບປຸງແລະແກ້ໄຂປະເທດມາເຖີງຂນາດ ນີ້ກໍ່ນັບໄດ້ວ່າດີ ຫລາຍ ເຕີບ ພຽງແຕ່ປັບປຸງຂໍ້ ປີກຍ່ອຍຢູ່ໃນແຕ່ລະລະບົບການ ພັດທານາວຽກການງານໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ ທຳຄວາມ ເຂົ້າໃຈເລີກເຖີງຈຸດບາດ ກ້າວທີ່ຈະໄປສຸ່ຄວາຈະເລີນຂອງປະເທດລາວ ໂດຍການເປີດກ້ວາງ ທາງດ້ານສະຕິ ປັນຍາຫລືໃນຄວາມຄິດເຫັນທີ່ເປັນຜົນດີແລ້ວຮັບຮອງເອົາມານຳໃຊ້ ໂດຍການເຊື່ອມຍົງກັບລະບົບ ເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດ ໃຫ້ເຂົ້າຢູ່ໃນຫລັກການເພາະສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະເປັນແນວທາງໃນ ການນຳພາໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລີກ ເຖີງຄວາມໜັ່ນຄົງ, ທັ້ງຍັງເປັນກົດບັງຄັບທີ່ຢູ່ໃນຕົວເຊັ່ນ: ການຄິດຄຳນວນແລະການວິໃຈໃນການສ້າງວັດຖຸສີ່ງຂອງແລະການຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຢູ່ພາຍໃນແລະຕ່າງປະ ເທດ; ດ້ວຍຈຸດນີ້, ທີ່ສາມາດ ຊ່ວຍເປັນແນວທາງໃນການນຳພາໃຫ້ທຸກໆ ພາກສ່ວນທີ່ກຳລັງຂະຍາຍຕົວ ເກີດມີຄວາມຮູ້ສຶກຕື້ນຕົວແລະເຂົ້າໃຈງ່າຍໄປໃນຕົວ, ເຖີງຫລັກການ-ການນຳໃຊ້ແລະປະຕິບັດຢູ່ໃນ ຍຸກປັດຈຸບັນ ແລະອະນາຄົດ.

ຂຽນ  ແລະ  ແນາະນຳໂດຍລູກຫລານລາວ ( ເພື່ອລາວ )-- Edited by samakomlao on Friday 14th of May 2010 01:08:28 PM

__________________
Anonymous

Date:
RE: ລາວ
Permalink   


from 1975 to 2010 is 35 year not 45 yearbiggrinbiggrin

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:

 

ຄວາມຈີງ ປະເທດລາວສາມາດກ້າວໄປສຸ່ຄວາມຈະເລີນໄດ້ດັ່ງປະເທດອື່ນໆ ເຊັ່ນການ ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າ: ຢາກ ກ້າວໄປສຸ່ບໍ? ແນ່ນອນຄຳຕອບຂອງທຸກຄົນຕ້ອງແມ່ນ ( ຢາກ ) ກ່ອນຈະເວົ້າໄປ ຫລາຍກ່ວານີ້ອາດມີ ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກໍ່ມີ; ເລື່ອງຂອງເລື່ອງກໍ່ຄື ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈເທົ່ານັ້ນ ຄວາມເຂົ້າໃຈມີຄື: (ໃຈຮັກ, ໃຈກ້ວາງ, ໃຈຍາວແລະໃຈເອື້ອເຝື້ອ ).ໃນປະເທດລາວຍ້ອນມີສົງຄາມຫລາຍແລະຢືດເຍືອຍາວນານອັນເປັນບໍ ເກີດໃນຄວາມຢ້ານກົວ ເປັນຕົ້ນທາງດ້ານຈິດໃຈ ສີ່ງນີ້ເລີຍກາຍມາເປັນຄວາມສີ້ນເຄີຍຂອງການເຫັນແກ່ ຕົວແລະອີກຢ່າງໜື່ງທີ່ພວກ ເຮົາໄດ້ຍີນຕລອດ ( ລາວຕາຍຍ້ອນກຽດ ) ຄຳເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ຍ້ອນຄວາມສີ້ນເຄີຍ ເຊັ່ນການ ອັນມາຈາກເວລາທີ່ສັ່ນຂອງແຕ່ລະຍຸກສະໃໜອັນເປັນຕໍ່ເນື່ອງຂອງສົງຄາມ.

ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກປະຕິວັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ສາມາດປົກຄອງ ໄດ້ເປັນເວລາຫລາຍກ່ວາທຸກໆ ສະໄໜແລະຍັງເປັນພັກດ່ຽວຕລອດ 45 ປີ ຊື່ງນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ມາ, ນີ້ແຫລະທີ່ບົ່ງບອກເຖີງການ ສະຫົງບສົງຄາມຢູ່ໃນຜື່ນແຜ່ດີນລາວທີ່ແທ້ຈີງແລະຕລອດໄປ ຫາກຮູ້ຈັກ ວິທີບໍລິຫານແລະຮັບຮອງເອົາສີ່ງທີ່ດີໆ ເຂົ້າມາປັບປຸງແກ້ໄຂໃນປະເທດໂດຍການລະມັດລະວັງການເປັນ ຕໍ່ ຫລືຕົກເປັນບຽງລັ່ງແລະຫົວເມືອງຂື້ນບໍວ່າທາງດ້ານການເມືອງຫລືທາງດ້ານເສດຖະກິດ.

ດ້ວຍຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຕໍ່ປະເທດລາວໃນປັດຈຸບັນ ເຫັນໄດ້ວ່າ ການທີ່ຈະປັບປຸງໃຫ້ປະເທດກາຍມາສຸ່ ລະບົບທີ່ທັນສະໄໜແລະກ້າວທີ່ຈະໄປສຸ່ຄວາມຈະເລີນມີຄວາມງ່າຍໃດພໍສົມຄວນ ເພາະມີພັກດ່ຽວໃນ ການນຳພາປະເທດ ຈາກນີ້ກໍ່ຄືການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດ ໃຫ້ກາຍເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງປະຊາຊົນແລະຊາວໂລກ, ໃນເວລາ ທີ່ຜ່ານມາສາມາດປັບປຸງແລະແກ້ໄຂປະເທດມາເຖີງຂນາດ ນີ້ກໍ່ນັບໄດ້ວ່າດີ ຫລາຍ ເຕີບ ພຽງແຕ່ປັບປຸງຂໍ້ ປີກຍ່ອຍຢູ່ໃນແຕ່ລະລະບົບການ ພັດທານາວຽກການງານໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ ທຳຄວາມ ເຂົ້າໃຈເລີກເຖີງຈຸດບາດ ກ້າວທີ່ຈະໄປສຸ່ຄວາຈະເລີນຂອງປະເທດລາວ ໂດຍການເປີດກ້ວາງ ທາງດ້ານສະຕິ ປັນຍາຫລືໃນຄວາມຄິດເຫັນທີ່ເປັນຜົນດີແລ້ວຮັບຮອງເອົາມານຳໃຊ້ ໂດຍການເຊື່ອມຍົງກັບລະບົບ ເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດ ໃຫ້ເຂົ້າຢູ່ໃນຫລັກການເພາະສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະເປັນແນວທາງໃນ ການນຳພາໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລີກ ເຖີງຄວາມໜັ່ນຄົງ, ທັ້ງຍັງເປັນກົດບັງຄັບທີ່ຢູ່ໃນຕົວເຊັ່ນ: ການຄິດຄຳນວນແລະການວິໃຈໃນການສ້າງວັດຖຸສີ່ງຂອງແລະການຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຢູ່ພາຍໃນແລະຕ່າງປະ ເທດ; ດ້ວຍຈຸດນີ້, ທີ່ສາມາດ ຊ່ວຍເປັນແນວທາງໃນການນຳພາໃຫ້ທຸກໆ ພາກສ່ວນທີ່ກຳລັງຂະຍາຍຕົວ ເກີດມີຄວາມຮູ້ສຶກຕື້ນຕົວແລະເຂົ້າໃຈງ່າຍໄປໃນຕົວ, ເຖີງຫລັກການ-ການນຳໃຊ້ແລະປະຕິບັດຢູ່ໃນ ຍຸກປັດຈຸບັນ ແລະອະນາຄົດ.

ຂຽນ  ແລະ  ແນາະນຳໂດຍລູກຫລານລາວ ( ເພື່ອລາວ )

 Hallo hast du Drogen genommen oder was?? Du kannst nicht einmal rechnen
2010-1975=45 oder was? Welchen Schulabschluß hast du gemacht?? Idiot!!

 __________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:

Anonymous wrote:

 

ຄວາມຈີງ ປະເທດລາວສາມາດກ້າວໄປສຸ່ຄວາມຈະເລີນໄດ້ດັ່ງປະເທດອື່ນໆ ເຊັ່ນການ ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າ: ຢາກ ກ້າວໄປສຸ່ບໍ? ແນ່ນອນຄຳຕອບຂອງທຸກຄົນຕ້ອງແມ່ນ ( ຢາກ ) ກ່ອນຈະເວົ້າໄປ ຫລາຍກ່ວານີ້ອາດມີ ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກໍ່ມີ; ເລື່ອງຂອງເລື່ອງກໍ່ຄື ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈເທົ່ານັ້ນ ຄວາມເຂົ້າໃຈມີຄື: (ໃຈຮັກ, ໃຈກ້ວາງ, ໃຈຍາວແລະໃຈເອື້ອເຝື້ອ ).ໃນປະເທດລາວຍ້ອນມີສົງຄາມຫລາຍແລະຢືດເຍືອຍາວນານອັນເປັນບໍ ເກີດໃນຄວາມຢ້ານກົວ ເປັນຕົ້ນທາງດ້ານຈິດໃຈ ສີ່ງນີ້ເລີຍກາຍມາເປັນຄວາມສີ້ນເຄີຍຂອງການເຫັນແກ່ ຕົວແລະອີກຢ່າງໜື່ງທີ່ພວກ ເຮົາໄດ້ຍີນຕລອດ ( ລາວຕາຍຍ້ອນກຽດ ) ຄຳເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ຍ້ອນຄວາມສີ້ນເຄີຍ ເຊັ່ນການ ອັນມາຈາກເວລາທີ່ສັ່ນຂອງແຕ່ລະຍຸກສະໃໜອັນເປັນຕໍ່ເນື່ອງຂອງສົງຄາມ.

ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກປະຕິວັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ສາມາດປົກຄອງ ໄດ້ເປັນເວລາຫລາຍກ່ວາທຸກໆ ສະໄໜແລະຍັງເປັນພັກດ່ຽວຕລອດ 45 ປີ ຊື່ງນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ມາ, ນີ້ແຫລະທີ່ບົ່ງບອກເຖີງການ ສະຫົງບສົງຄາມຢູ່ໃນຜື່ນແຜ່ດີນລາວທີ່ແທ້ຈີງແລະຕລອດໄປ ຫາກຮູ້ຈັກ ວິທີບໍລິຫານແລະຮັບຮອງເອົາສີ່ງທີ່ດີໆ ເຂົ້າມາປັບປຸງແກ້ໄຂໃນປະເທດໂດຍການລະມັດລະວັງການເປັນ ຕໍ່ ຫລືຕົກເປັນບຽງລັ່ງແລະຫົວເມືອງຂື້ນບໍວ່າທາງດ້ານການເມືອງຫລືທາງດ້ານເສດຖະກິດ.

ດ້ວຍຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຕໍ່ປະເທດລາວໃນປັດຈຸບັນ ເຫັນໄດ້ວ່າ ການທີ່ຈະປັບປຸງໃຫ້ປະເທດກາຍມາສຸ່ ລະບົບທີ່ທັນສະໄໜແລະກ້າວທີ່ຈະໄປສຸ່ຄວາມຈະເລີນມີຄວາມງ່າຍໃດພໍສົມຄວນ ເພາະມີພັກດ່ຽວໃນ ການນຳພາປະເທດ ຈາກນີ້ກໍ່ຄືການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດ ໃຫ້ກາຍເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງປະຊາຊົນແລະຊາວໂລກ, ໃນເວລາ ທີ່ຜ່ານມາສາມາດປັບປຸງແລະແກ້ໄຂປະເທດມາເຖີງຂນາດ ນີ້ກໍ່ນັບໄດ້ວ່າດີ ຫລາຍ ເຕີບ ພຽງແຕ່ປັບປຸງຂໍ້ ປີກຍ່ອຍຢູ່ໃນແຕ່ລະລະບົບການ ພັດທານາວຽກການງານໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ ທຳຄວາມ ເຂົ້າໃຈເລີກເຖີງຈຸດບາດ ກ້າວທີ່ຈະໄປສຸ່ຄວາຈະເລີນຂອງປະເທດລາວ ໂດຍການເປີດກ້ວາງ ທາງດ້ານສະຕິ ປັນຍາຫລືໃນຄວາມຄິດເຫັນທີ່ເປັນຜົນດີແລ້ວຮັບຮອງເອົາມານຳໃຊ້ ໂດຍການເຊື່ອມຍົງກັບລະບົບ ເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດ ໃຫ້ເຂົ້າຢູ່ໃນຫລັກການເພາະສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະເປັນແນວທາງໃນ ການນຳພາໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລີກ ເຖີງຄວາມໜັ່ນຄົງ, ທັ້ງຍັງເປັນກົດບັງຄັບທີ່ຢູ່ໃນຕົວເຊັ່ນ: ການຄິດຄຳນວນແລະການວິໃຈໃນການສ້າງວັດຖຸສີ່ງຂອງແລະການຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຢູ່ພາຍໃນແລະຕ່າງປະ ເທດ; ດ້ວຍຈຸດນີ້, ທີ່ສາມາດ ຊ່ວຍເປັນແນວທາງໃນການນຳພາໃຫ້ທຸກໆ ພາກສ່ວນທີ່ກຳລັງຂະຍາຍຕົວ ເກີດມີຄວາມຮູ້ສຶກຕື້ນຕົວແລະເຂົ້າໃຈງ່າຍໄປໃນຕົວ, ເຖີງຫລັກການ-ການນຳໃຊ້ແລະປະຕິບັດຢູ່ໃນ ຍຸກປັດຈຸບັນ ແລະອະນາຄົດ.

ຂຽນ  ແລະ  ແນາະນຳໂດຍລູກຫລານລາວ ( ເພື່ອລາວ )

 Hallo hast du Drogen genommen oder was?? Du kannst nicht einmal rechnen
2010-1975=45 oder was? Welchen Schulabschluß hast du gemacht?? Idiot!!

 Anybody Speak Germany here ? Please traslate555.

 __________________


Senior Member

Status: Offline
Posts: 342
Date:
RE: Laos is going ahead
Permalink   


YES, SOMEONE IS AN IDIOT THAT CAN'T COUNTS.

"Hi, have you taken drugs or what? You can not even count
2010-1975 = 45 or what? What schooling did you do? Idiot!"


2010-1975 = 35

__________________
If your left leg is Thanksgiving, and your right leg is Christmas, can I visit you between the holidays?


Senior Member

Status: Offline
Posts: 342
Date:
Permalink   

Anonymous wrote:

 

Anonymous wrote:

 

ຄວາມຈີງ ປະເທດລາວສາມາດກ້າວໄປສຸ່ຄວາມຈະເລີນໄດ້ດັ່ງປະເທດອື່ນໆ ເຊັ່ນການ ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າ: ຢາກ ກ້າວໄປສຸ່ບໍ? ແນ່ນອນຄຳຕອບຂອງທຸກຄົນຕ້ອງແມ່ນ ( ຢາກ ) ກ່ອນຈະເວົ້າໄປ ຫລາຍກ່ວານີ້ອາດມີ ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກໍ່ມີ; ເລື່ອງຂອງເລື່ອງກໍ່ຄື ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈເທົ່ານັ້ນ ຄວາມເຂົ້າໃຈມີຄື: (ໃຈຮັກ, ໃຈກ້ວາງ, ໃຈຍາວແລະໃຈເອື້ອເຝື້ອ ).ໃນປະເທດລາວຍ້ອນມີສົງຄາມຫລາຍແລະຢືດເຍືອຍາວນານອັນເປັນບໍ ເກີດໃນຄວາມຢ້ານກົວ ເປັນຕົ້ນທາງດ້ານຈິດໃຈ ສີ່ງນີ້ເລີຍກາຍມາເປັນຄວາມສີ້ນເຄີຍຂອງການເຫັນແກ່ ຕົວແລະອີກຢ່າງໜື່ງທີ່ພວກ ເຮົາໄດ້ຍີນຕລອດ ( ລາວຕາຍຍ້ອນກຽດ ) ຄຳເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ຍ້ອນຄວາມສີ້ນເຄີຍ ເຊັ່ນການ ອັນມາຈາກເວລາທີ່ສັ່ນຂອງແຕ່ລະຍຸກສະໃໜອັນເປັນຕໍ່ເນື່ອງຂອງສົງຄາມ.

ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກປະຕິວັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ສາມາດປົກຄອງ ໄດ້ເປັນເວລາຫລາຍກ່ວາທຸກໆ ສະໄໜແລະຍັງເປັນພັກດ່ຽວຕລອດ 45 ປີ ຊື່ງນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ມາ, ນີ້ແຫລະທີ່ບົ່ງບອກເຖີງການ ສະຫົງບສົງຄາມຢູ່ໃນຜື່ນແຜ່ດີນລາວທີ່ແທ້ຈີງແລະຕລອດໄປ ຫາກຮູ້ຈັກ ວິທີບໍລິຫານແລະຮັບຮອງເອົາສີ່ງທີ່ດີໆ ເຂົ້າມາປັບປຸງແກ້ໄຂໃນປະເທດໂດຍການລະມັດລະວັງການເປັນ ຕໍ່ ຫລືຕົກເປັນບຽງລັ່ງແລະຫົວເມືອງຂື້ນບໍວ່າທາງດ້ານການເມືອງຫລືທາງດ້ານເສດຖະກິດ.

ດ້ວຍຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຕໍ່ປະເທດລາວໃນປັດຈຸບັນ ເຫັນໄດ້ວ່າ ການທີ່ຈະປັບປຸງໃຫ້ປະເທດກາຍມາສຸ່ ລະບົບທີ່ທັນສະໄໜແລະກ້າວທີ່ຈະໄປສຸ່ຄວາມຈະເລີນມີຄວາມງ່າຍໃດພໍສົມຄວນ ເພາະມີພັກດ່ຽວໃນ ການນຳພາປະເທດ ຈາກນີ້ກໍ່ຄືການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດ ໃຫ້ກາຍເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງປະຊາຊົນແລະຊາວໂລກ, ໃນເວລາ ທີ່ຜ່ານມາສາມາດປັບປຸງແລະແກ້ໄຂປະເທດມາເຖີງຂນາດ ນີ້ກໍ່ນັບໄດ້ວ່າດີ ຫລາຍ ເຕີບ ພຽງແຕ່ປັບປຸງຂໍ້ ປີກຍ່ອຍຢູ່ໃນແຕ່ລະລະບົບການ ພັດທານາວຽກການງານໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ ທຳຄວາມ ເຂົ້າໃຈເລີກເຖີງຈຸດບາດ ກ້າວທີ່ຈະໄປສຸ່ຄວາຈະເລີນຂອງປະເທດລາວ ໂດຍການເປີດກ້ວາງ ທາງດ້ານສະຕິ ປັນຍາຫລືໃນຄວາມຄິດເຫັນທີ່ເປັນຜົນດີແລ້ວຮັບຮອງເອົາມານຳໃຊ້ ໂດຍການເຊື່ອມຍົງກັບລະບົບ ເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດ ໃຫ້ເຂົ້າຢູ່ໃນຫລັກການເພາະສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະເປັນແນວທາງໃນ ການນຳພາໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລີກ ເຖີງຄວາມໜັ່ນຄົງ, ທັ້ງຍັງເປັນກົດບັງຄັບທີ່ຢູ່ໃນຕົວເຊັ່ນ: ການຄິດຄຳນວນແລະການວິໃຈໃນການສ້າງວັດຖຸສີ່ງຂອງແລະການຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຢູ່ພາຍໃນແລະຕ່າງປະ ເທດ; ດ້ວຍຈຸດນີ້, ທີ່ສາມາດ ຊ່ວຍເປັນແນວທາງໃນການນຳພາໃຫ້ທຸກໆ ພາກສ່ວນທີ່ກຳລັງຂະຍາຍຕົວ ເກີດມີຄວາມຮູ້ສຶກຕື້ນຕົວແລະເຂົ້າໃຈງ່າຍໄປໃນຕົວ, ເຖີງຫລັກການ-ການນຳໃຊ້ແລະປະຕິບັດຢູ່ໃນ ຍຸກປັດຈຸບັນ ແລະອະນາຄົດ.

ຂຽນ  ແລະ  ແນາະນຳໂດຍລູກຫລານລາວ ( ເພື່ອລາວ )

 Hallo hast du Drogen genommen oder was?? Du kannst nicht einmal rechnen
2010-1975=45 oder was? Welchen Schulabschluß hast du gemacht?? Idiot!!

 

 IT'S 35 NOT 45.... LEARN HOW TO SUBTRACT IDIOT.

 __________________
If your left leg is Thanksgiving, and your right leg is Christmas, can I visit you between the holidays?


Veteran Member

Status: Offline
Posts: 80
Date:
Permalink   

May be he is drunk. Forgive him.

__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard