Members Login
Post Info TOPIC: Miss Laos 2009?
Anonymous

Date:
Miss Laos 2009?
Permalink   


Ok, so you guys know that Miss AponeLao has been changed to Miss Laos right?

Well, I was wondering if there was a website or something for it because I wanna see what the girls look like. Anybody know?

Thanks in advance!

__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 1451
Date:
Permalink   

Watch Lao star channel online, and you will see all of them there during the advertisement

__________________
samakomlaoiconsz6.gif Make yourself visible, signup at samakomlao webboard. HERE


Senior Member

Status: Offline
Posts: 266
Date:
Permalink   

They are not very pretty in my opinion.

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

I think all the beautiful girls are busy preparing for the SEA games.
They should not organize this beauty contest just before the SEA Games.

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ຂອ້ຍເອງກໍ່ຄຶດວ່າຊັ້ນແລ້ວ ສວ່ນຍິ້ມບໍ່ງາມແຂ້ວກະບໍ່ເປັນລະບຽບແລ້ວເປັນຫຍັງພວກເຜິ່ນຄືເຮັດຜົມຊົງຍາວຄາ້ຍໆ
ແບ່ບດຽວກັນເມິດ ອັນນີ້ແມ່ນເພິ່ນເລື້ກສຳລັບ Miss Universe ວາ?

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

I think they just want to use miss Lao for commercial, so that people can spend money vote for them by using Tigo. Everything is now turn to vote, vote vote, vote...... all children now spend money more than their parents can earn for mobile phone. I don't see all of these miss promote any Lao culture, just wearing Lao sinh, and join drinking parties or appear on the non-sense magazines. Correct me if I am wrong no

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   __________________
Anonymous

Date:
Permalink   
ຜູ້ທຳອິດແລະຜູ້ຊຸດທາ້ຍງາມຢຢູ່ ຫາ້ກພວ້ກນາງສາວທັງຫຼາຍຈະຕັ້ງທ່າແບ່ບໄຜແບບມັນ
ແທນທີ່ຊີ່ກ່າຍກັນເຫິມດ ບໍ່ວາ່ເພິ່ນລາຍການປະກວ່ດນາງງາມອັນໃດກໍ່ຕາມ ພວ້ກນາງສາວທຸກໆຄົນຕອ້ງເຮັດມືຄືກັນເມິດ ທຳມະດາແທ້ອັນນີ້ຕອ້ງແມ່ນແບ່ບໃຜແບ່ບລາວ ຕາ່ງຄົນກໍ່ຕາ່ງລັດສະຫມີ ອັນນີ້ມີຄວາມຍຸດຕິທຳໃນການເລື້ອກຂໃນຈຳນວນນາງງາມທັງຫຼາຍ ອັນນີ້ຄືຕາມທີ່ຂອ້ຍເຫັນຫຼາຍປະເທດທີ່ເຂົາຈັດກັນມາໃນຫຼາຍໆຊັດຕາວັດທີ່ພາ່ນມານີ້


__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   


ນາງສາວຫມາຍເລ້ກທີ ໑໔ ດວ້ຍພອ້ມເລ້ກທີ ໒໐ ງາມກອ່ນເມິດທຸກຄົນ ນາງງາມຜູ້
ເລ້ກທີ໒໐ຮັ້ນມີໄບຫນ້າແບບທັນສະໃຫມພໍເມາະສົມທີ່ເຂົ້າໄປແຂ່ງກັບມິຊຢູນີເວີລຊ ຄັນລາວບໍ່ມີການຂາ້ດຕົກບົກຜອ່ງໃນຊິ່ງຄື ການເດີນຫຍ່າງຢູເທິງເວທີ ຄວມສູງທີ່ພຽງ
ພໍ ມີຄວາມສາມາ້ດໃນການສະແດງສີນລະປະອັນໃດອັນນື່ງ ມີຄວາມຮູ້ສູງທີ່ພຽງພໍ ແລະສຸດທາ້ຍນີ້ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມສຳຫິຮຕິຕຽນໃນການໄຊ່ສຸດອາ່ບນາ້ມເອົາລະນອ້ກຈາກ

ນີ້ແລ້ວກໍ່ຂໍອວ່ຍພອນໃຫ້ນາງສາວເມິດທຸກຄົນຈົ່ງໂຊ້ກດີເດີ້ ໂອ້ອີ່ກຢາ່ງນຶ່ງ ຄົລາວເຮົາຖືວາ່ແຂ້ວແງມີສະເຫນ ຫາ້ກຄົນຖວ້າໂລ້ກເບິ່ງແບບ່ເປັນຂອງຂີ້ເຫິແລະຂີ້ລາ້ຍ ນອ້ກຈາ່ກວາ່ເປັນແງຈັກເຫຼັ້ກຈັກຫນອ ້ຍກໍ່ຄືຊີ່ໄດ້ຢູ່

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard